Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2012

yashi
Musisz przytulić mnie tak mocno, że poczujesz łomot łamanych żeber.
Reposted fromperseweracje perseweracje viapimpmyheart pimpmyheart
yashi
oby nie zamknęli zupy tak jak zamykają biura podróży :D
Reposted frombng123 bng123 viapimpmyheart pimpmyheart
yashi
1640 4221
Reposted fromsiseniorita siseniorita viapimpmyheart pimpmyheart
yashi
7626 6ada
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapimpmyheart pimpmyheart
9549 91ab
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viapimpmyheart pimpmyheart
yashi
Nic co jest warte posiadania nie przychodzi łatwo.
— Scrubs
Reposted fromtuniktnic tuniktnic viapimpmyheart pimpmyheart
yashi
1975 d743
Reposted fromLookrecja Lookrecja viapimpmyheart pimpmyheart
5990 0d13
Reposted fromsofincha sofincha viapimpmyheart pimpmyheart
yashi
7858 dc72 500
Reposted fromuszi-suszi uszi-suszi viapimpmyheart pimpmyheart
yashi
Reposted fromtwice twice viapimpmyheart pimpmyheart
yashi
5734 5b96

missjudygarland:

cammadanar:

This was a big deal once.

Look at the CG animation on hair now:

Reposted frompannakojot pannakojot viaweregesu weregesu
yashi
2011 1a60

June 24 2012

yashi
nie zostawia się ludzi topiących się w bagnie własnych urojonych psychoz. i depresji. 
Reposted fromkabooom kabooom
yashi
2780 fe93
Reposted fromkfiati kfiati viarainbows rainbows
yashi
yashi
3260 87c6
Reposted frommrmystery mrmystery
yashi
dziś ciężko mi zaufać , mając pewne doświadczenie .
Reposted frommrmystery mrmystery
yashi
8462 ae2a
Reposted frommrmystery mrmystery
yashi
Prawda zawsze jest w oczach. I często w głosie, ale trzeba słuchać uważnie.
Reposted frommrmystery mrmystery
yashi
8886 423b
Reposted frommrmystery mrmystery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl